Етическите принципи, разработени в съответствие с Кодекса за поведение и насоките за добри практики на Комисията по етика на публикациите, трябва да стоят в основата на всяка дейност в процеса на публикация и към тях да се придържат всички страни – автори, редактори, рецензенти, въвлечени в процеса на създаване на периодика. Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ), като издател на сп. Критика и хуманизъм, работи за опазването на етическите принципи в полето на хуманитарните науки.

Стандарти при подаване на ръкописи за публикуване

Авторите на ръкописи с резултати от оригинална научноизследователска дейност следва да представят коректно извършената от тях работа, както и обективната ѝ значимост. В ръкописа следва да се представят точно използваните основни данни, послужили за доказателствена база. Всеки ръкопис следва да съдържа достатъчно подробности и препратки, така че и други да могат да възпроизвеждат извършената работа. Фалшификации или съзнателно неточни декларации представляват неетично поведение и са недопустими.

Достъп и съхранение на данните

При подаването на ръкопис в редакцията, на авторите може да бъде предявено изискването да предоставят изходните данни от тяхното изследване заедно с ръкописа за целите на процеса на рецензиране и те следва да са готови да предоставят публичен достъп до тези данни, ако е практически възможно. Във всички случаи, те следва да могат да осигурят достъп до тези данни на други компетентни лица за период от поне 10 години след публикацията, при условие че конфиденциалността на участниците бъде защитена и законовите права на собственика на данните позволява тяхното оповестяване.

Оригиналност на изследването

Авторите следва да гарантират, че са написали и подали в редакцията изцяло оригинален труд, а ако са използвали трудове и/или фрази от други автори, тези цитати следва да са посочени като такива по съответния начин. Плагиатството има много форми и във всичките му форми представлява неетично поведение при публикуване на научни материали и е недопустимо. При нужда публикациите подлежат на автоматична проверка за плагиатство. 

Подаване/публикуване на един и същи ръкопис в няколко издания

Общото правило е авторът да не публикува ръкописи, описващи в общи линии едно и също научно изследване, в повече от едно издание или като една и съща първична (основна) публикация. Подаването на един и същи ръкопис едновременно в повече от едно издание представлява неетично поведение в практиката на научните публикации и е недопустимо. Авторът не следва да изпраща за разглеждане в друго издание вече публикуван материал. Редакционната колегия на списанието следва изрично да е дала съгласие на автора в случай на вторична публикация, която задължително трябва да отразява същите данни и тълкувания, които фигурират и в първичния документ. Във вторичната публикация задължително се прави препратка към първичния материал.

Етични правила при провеждане на проучвания, включващи хора

При докладване на данни, които включват хора, в статията следва да е включено: решението за одобрение на етична комисия; потвърждение, че участниците са заявили своето информираното съгласие за участие в проучването. Ако изследването няма одобрение от етична комисия и не е събирано информирано съгласие от участниците, следва в статията да бъде обяснено защо. Редакционната колегия запазва правото си да не публикува статии, които не отговарят на основни етични принципи в областта на социалните науки.

Позоваване на източници на финансиране

Всички източници на финансиране на проучванията трябва да бъдат обявени в предложения ръкопис.

Позоваване на източници на изследването

Задължително е признанието на използвани чужди трудове да бъде правилно оформено в подадения ръкопис. Авторите са длъжни да цитират публикациите, оказали влияние при определяне естеството и характера на предложения за публикуване ръкопис. Информацията, получена в частни взаимоотношения, т.е. по време на разговор, в хода на дадена кореспонденция или обсъждане с трети лица, не може в никакъв случай да се използва и публикува без изричното писмено разрешение на източника на тази информация. Информацията, получена по време на оказване на поверителни услуги, например при рецензиране на ръкописи или проектна документация за субсидиране, не може в никакъв случай да се използва без изричното писмено разрешение на автора на материала, участвал в тези услуги.

Авторство на ръкописа

Авторството следва да се ограничава до лицата, внесли значителен принос в концепцията, оформянето, изпълнението или тълкуването на научното изследване. Всички лица, внесли значителен принос в дадено научно изследване, следва да фигурират като съавтори. В случаите, в които в определени съществени аспекти на даден научноизследователски проект има и други участници, следва да има признание на тяхното участие или те да фигурират в списък на спомоществователите. Съответният автор следва да гарантира, че в ръкописа са включени единствено всички действителни съавтори, както и че всички съавтори са прегледали и одобрили окончателния вариант на ръкописа и са дали съгласието си за подаването му за публикуване.