Етическите принципи, разработени в съответствие с Кодекса за поведение и насоките за добри практики на Комисията по етика на публикациите, трябва да стоят в основата на всяка дейност в процеса на публикация и към тях да се придържат всички страни – автори, редактори, рецензенти, въвлечени в процеса на създаване на периодика. Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ), като издател на сп. Критика и хуманизъм, работи за опазването на етическите принципи в полето на хуманитарните науки.

Решения за публикуване на подаден ръкопис

Всички получени статии, които влизат в компетенцията на списанието, се изпращат за сляпа рецензия на независим рецензент. Изключения се правят за рецензии на книги, които не са предмет на сляпа рецензия. Рецензиите помагат на редакционната колегия на сп. Критика и хуманизъм да вземе решение кои текстове да номинира за публикация, а на авторите – да подобрят ръкописите си, ако в бележките от рецензентите са направени препоръки. Окончателното решение за публикуване на представения ръкопис и конструирането на всеки тематичен брой взема главният редактор на сп. Критика и хуманизъм. Решението за публикуването на подаден текст се основава изцяло на това, дали той влиза в компетенцията на списанието, както и на научната му стойност. Всеки редактор се ръководи от политиката на списанието, но се подчинява и на актуалните ограничения на законовите изисквания в сила по време на публикуване на съответните материали, в това число отнасящите се до клевета, нарушаване на авторски права и плагиатство. Редакционната колегия може да се съвещава с други редактори или рецензенти, преди да вземе решение за публикуване.

Равнопоставеност

Ръкописите трябва да се оценяват по тяхното интелектуално съдържание без оглед на расата, пола, сексуалната ориентация, религиозните убеждения, националността, гражданството или политическите убеждения на авторите.

Поверителност

Главният редактор и членовете на редакционната колегия в никакъв случай не бива да разгласяват информация за подаден ръкопис на никого освен на съответния автор, рецензентите на ръкописа, потенциалните рецензенти, други свързани с ръкописа консултанти и издателя, в зависимост от случая.

Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси

Непубликуваните материали или идеи, описани в подаден за рецензиране ръкопис, в никакъв случай не бива да се използват в собствени изследвания на членовете на редакционната колегия без изричното писмено съгласие на автора. Строго конфиденциалната информация или идеи, получени с помощта на рецензията, трябва да се запазят в тайна и да не се използват за лично облагодетелстване. Членовете на редакционната колегия следва да се отказват от преценяване на ръкописи, в случай че се получава конфликт на интереси по причини, свързани с конкуренция, сътрудничество или други взаимоотношения или връзки с някого от авторите, организациите или (евентуално) институциите, свързани с материалите. Редакционната колегия следва да изисква от авторите да разгласяват съответните конкурентни интереси и да публикуват корекции, ако след публикуването на съответния материал се открие, че са налице такива конкурентни интереси.

Намеса и сътрудничество

ФХСИ следва да предприеме съответни мерки в отговор на представяне на оплакване за погазване на етическите норми при подаден ръкопис или публикуван материал. Обикновено тези мерки включват влизане във връзка с автора на ръкописа или публикуваната статия и установяване основателността на съответното оплакване или предявени претенции, но може и да се изпратят съответните уведомления до компетентните институции и научноизследователски организации. Ако се установи, че оплакването е основателно, следва да се публикува корекция, опровержение или да се предприемат съответни други действия в зависимост от случая. По всяка получена информация за неспазване на етическите норми в областта на издателската дейност задължително се взема решение и се предприемат мерки, дори и нарушението да е открито години след публикуването на съответния материал.