Етическите принципи, разработени в съответствие с Кодекса за поведение и насоките за добри практики на Комисията по етика на публикациите, трябва да стоят в основата на всяка дейност в процеса на публикация и към тях да се придържат всички страни – автори, редактори, рецензенти, въвлечени в процеса на създаване на периодика. Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ), като издател на сп. Критика и хуманизъм, работи за опазването на етическите принципи в полето на хуманитарните науки.

Принос към решенията на редакционната колегия

Рецензиите помагат на редакционната колегия при вземането на решения за публикуване и чрез обмяна на информация между автора и редакционната колегия могат също да спомогнат за подобряване на подадения ръкопис.

Изразяване на готовност

Всяко лице, избрано за рецензент, което се чувства недостатъчно квалифицирано за написването на рецензия на изследването, залегнало в основата на даден ръкопис, или е наясно, че не може да се справи със срока на възложената му рецензия, следва незабавно да уведоми редакционната колегия и да не поема задачата по написването на рецензията, така че тя да може да бъде възложена на друг рецензент.

Поверителност

Всички ръкописи, получени за рецензиране, трябва да бъдат третирани като поверителни документи. Те в никакъв случай не бива да се показват или обсъждат с други лица, с изключение на случаите, в които главният редактор е дал разрешение за това (при извънредни и изключителни обстоятелства). Това задължение се отнася и до лицата, поканени за рецензенти, които не са приели написването на рецензия.

Стандарти за обективност

Рецензиите следва да се съставят, като се спазват нормите за обективност. Критиките на лична основа към автора са неуместни и неприемливи. Рецензентите следва да изразяват своите виждания ясно и да излагат съответните аргументи в полза на своите тези.

Позоваване на източници

Рецензентите следва да идентифицират съответен вече публикуван труд, ако той не е цитиран от авторите. Всяко твърдение, че дадено наблюдение, теоретичен извод или аргумент вече е описано в научната литература, следва да се придружава със съответния цитат. Освен това, всеки рецензент е длъжен да уведоми редакционната колегия за всяка по-съществена прилика или припокриване между рецензирания ръкопис и друг публикуван материал, за който на рецензента е лично известно.

Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси

Непубликуваните материали, представени в подаден ръкопис, в никакъв случай не бива да се използват в собствени изследвания на рецензента без изричното писмено съгласие на автора. Строго конфиденциалната информация или идеи, получени с помощта на рецензията, трябва да се запазят в тайна и да не се използват за лично облагодетелстване. Рецензентът не следва да рецензира ръкописи, в случай че се получава конфликт на интереси по причини, свързани с конкуренцията, сътрудничеството или други взаимоотношения или връзки с някого от авторите, организациите или институциите, свързани със статиите.