Списание Критика и хуманизъм приема текстове на английски, немски, френски, руски и български език. Предложенията се обсъждат за публикуване само при условие че са изключени всякакви по-ранни или текущи публикации на същия текст.

Статиите се приемат за публикация след анонимно рецензиране – процедурата предполага двойна анонимност (на автор и на рецензент). Статии се подават за анонимно рецензиране, ако са релевантни спрямо темата на предстоящ брой, обявен предварително, или със заявка за публикуване в рубриката Varia. За текстовете, попадащи в рубриката Varia, редакторите на списанието решават към кой брой да насочат текста.  Основни критерии, според които се оценяват качествата на статиите, са:

  • значимост на проблема, разглеждан от автора;
  • степен на запознатост с актуалното състояние на научните изследвания по разглеждания проблем;
  • яснота и издържаност на аргументацията в подкрепа на изложената от автора теза;
  • иновативност и релевантност на подхода на автора към изследвания проблем;
  • стил на писане, научно равнище и овладяване на комплексността на разглежданата проблематика;
  • съобразяване с формалните правила за цитиране, транслитериране и оформление на текста.

Рецензентите попълват рецензентска карта, отразяваща посочените критерии.

Максималното време за получаване на рецензия е три месеца.