Име на проекта:

Качеството на висшето образование в национални и глобални контексти

 

Тип:

публичен

 

Продължителност:

1 май 2011 г. до 30 април 2012 г.

Теми

Целта на предложения проект е да формира експертна дискусионна рамка и да провокира широк обществен дебат върху проблема за качеството на висшето образование в България в сравнителния план на практики от други европейски страни. Задачата е както да се диагностицира моментното състояние на българското висше образование, така и в полемичен план да се артикулират конкретни политики за обвързване най-вече на държавното финансиране с оценката на качеството му.

Проектът има три подцели:

  1. Издаване на специален тематичен брой „Качеството на висшето образование” на сп.Критика и хуманизъм, където по предварително подбрани приоритетни фокуси да се осъществи емпиричен анализ на качеството на висшето образование, да бъдат анализирани инструментите за оценката му, да се формулират конкурентни политики за обвързване на финансиране и качество на образованието.
  2. Иницииране на широк обществен дебат върху качеството на висшето образование в България и на публичните политики в негова подкрепа – чрез разпространение на броя и чрез публикация на обобщаващи материали в масови български и чужди медии (в.СегаEurozine и др.).
  3. Създаване и експериментална поддръжка на нов публичен инструмент за оценка на качеството на научните публикации на преподавателите в хуманитарните и социални науки – независим академичен форум за рецензии КХ review.

Донори

Институт Отворено общество

Програма: „Повече плурализъм по време на криза“

Проблеми

  • Академично развитие и форми на оценка на академичния състав и на научната дейност на висшите училища;
  • Форми за оценка на качеството на образователния процес и на реализацията на завършилите на пазара на труда;
  • Политики на финансиране на образованието с оглед на оценката на качеството;
  • Международна сравнимост на качеството на висшето образование, достъп и мобилност.