сп. Критика и хуманизъм | кн. 51, бр. 2/2019 | Модалност и индексичност – I част

водещ броя: Дарин Тенев, кн. 51, бр. 2/2019, с. 210, ISSN:0861-1718

Купи изданието

Съдържание

 

* Изданието е достъпно на български език.

УВОДНИ ДУМИ

KX 51 Еditorial

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Дарин Тенев

Относно понятията за необходимо и достатъчно условие

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Евгени Латинов

Евгени Латинов е доцент в катедра „Логика, етика и естетика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2002 година. Завършил е специалност „Философия“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и също там е защитил докторската си дисертация. През 2014 година придобива научната степен „доктор на философските науки“. Научните му интереси са в областта на логиката.

Пол Грайс и машината на общуването

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Анна Бешкова, Велислава Тодорова

Анна Н. Бешкова е доцент в катедра „Логика, етика, естетика“ във Фило- софския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Изследовател- ските ѝ интереси са в областта на логиката, философската логика и аналитичната философия.

Велислава Тодорова е асистент в катедра „Логика, етика, естетика“ във Фи- лософския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Изследова- телските ѝ интереси са в областта на логиката и философията на езика.

Обещания на възможното

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Росен Люцканов

Росен Люцканов е доцент в Института по философия и социология към Българската академия на науките. Автор е на две книги: „Феноменът на непълнотата“ („Изток-Запад“, 2008) и „Лицата на Протей“ („Изток-Запад“, 2013). Заместник- председател на Българското общество за аналитична философия. Научен консул- тант и преводач за издателска къща „Изток-Запад“. Чел е лекции по логика, критическо мислене, концептуални основи на изкуствения интелект и метафизика в Софийския университет, Нов български университет и Пловдивски университет.

The Indexical Analysis of Actuality and Modal Tensing

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Blagovest Mollov

Благовест С. Моллов e професор във Философския факултет на Софий- ски университет «Св. Климент Охридски», доктор на философските науки (ло- гика). Завършил е Англицистика и американистика, както и Философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в Университетите на Лийдс (1995) и Оксфорд (FCO/Chevening scholar) (2000 – 2001). Сред издадените му книги са Формални подходи към алетичната модалност (2013); The „New” British Intellectual History (2016); The Historiographical Turn of Analytic Philosophy (2017); и Semanticizing: Studies in Analytic Meta-metaphysics (2018).

Анселм и актуалността

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Дейвид K. Люис

Доналд Дейвидсън: истина и индексичност

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Димитър Вацов

Димитър Вацов е професор по философия в Департамента по философия и социология на Нов български университет. Той е главен редактор на сп. Кри- тика и хуманизъм, както и председател на УС на Фондация за хуманитарни и социални науки – София. Автор е на книгите: Това е истина! (София: НБУ, 2016); Опити върху властта и истината (София: НБУ, 2009), Свобода или признаване:Интерактивните извори на идентичността (София: НБУ, 2006); Онтология на утвърждаването: Ницше като задача (София: Изток-Запад, 2003). Публикувал е редица статии на италиански, руски, френски, испански, полски и английски език. Интересите му са в областта на политическата философия и постаналитич- ната философия на езика.

Въплътеност и локализация. Възможности на една диференциална феноменология, изхождаща от Едмунд Хусерл

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Светлана Събева

Светлана Събева е доцент по история на социологията в Катедра „Социо- логия и науки за човека“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, сътрудник на Института за критически социални изследвания и на Института за критически теории на свръхмодерността. Автор на книгите Увод в социологията на публичността. Да мислим с Хана Арент (2002), Пречупената социалност. Преосмисляне на разбиращата социология (2010) и на множество статии по со- циологическа теория, феноменология, социоанализа.

Модализация на модалности, модални и трансмодални преходи, реиндексикализации

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Кристиян Енчев

Кристиян Енчев е доцент по философия в Института по философия и социология към БАН. Има интереси в областта на трансценденталната метафизика, херменевтиката, онтологията, теорията на литературата, семиотиката. Автор на две монографични изследвания и на статии и студии в български и чуждестранни научни издания.

Слово и действие при Солон: контекст и перформатив

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Невена Панова

Невена Панова е доцент по старогръцка литература към Катедрата по кла- сическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Основните ѝ научни интереси са свързани с темите за развитието на жанровете в старогръцката литература; спе- цификите на философската проза на Платон; устността и писмеността; рецепци- ята на античната литература в България. Автор е на монографиите Платоновият диалог. Ситуации и елементи на събеседването (2005) и Мимеополис. Върху Пла- тоновата политическа и литературна теория на подражанието (2012), както и преводач на „Закони“ на Платон (книги I-IV, VI, VII, 2006) и на произведения от Плутарх и Елиан. През 2019 получава магистърска степен и по философия от Нов български университет, Департамент „Философия и социология“, програма „Език и публичност“.

Популисткото условие. Концептуални моменти

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Стефан Попов

Стефан Попов (1957) e доктор по философия и социални науки от New School for Social Research, Ню Йорк (1996), и доктор на науките от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Професор по философия и социология в НБУ. Председател на Настоятелството на Институт „Отворено общество“ (2000– 2006). Има едногодишни специализации по международни наказателни трибунали (Виена, 1994), международни режими за сигурност (Вашингтон, 1999), конституционна политика (Фрибург, 2003), понятия на публичната политика (Виена, 2011–2012).

Автор е на Декарт и математизацията на света (Алтера, 2017), Атлантис: Дезинтеграция на политически тела (Обсидиан, 2016), Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт. София: Литературен вестник, 2015. Публичен процес. Статии. Том I и II (Сиела, 2015), Витгенщайн: Аналитика на мистическото (Алтера, 2008), NATO’s Global Mission in the 21st Century. Brussels: NATO. Директор на Института за публични политики РискМонитор (от 2007). Автор е и на книга за спорт, Модерна ски техника. София: НБУ, 2019.

Лъжи, фалшификати и дълбинни фалшификати

Пълна версия на статията тук.

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Сидни Тароу

Свободата на изразяване в периферията. Кремъл и медиите

Пълна версия на текста тук.

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Мария Липман

„Не оставяйте фактите да развалят добрата история“. Руската журналистика от Горбачов до Путин

Пълна версия на текста тук.

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Иля Яблоков

Силата на закона или законът на силата?

Пълната версия на текста тук.

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Мариете Шаке