Име на проекта:

Нация и Гражданство

 

Тип:

изследователски проект

 

Продължителност:

16.12.2008 – 16.06.2012

Членове:

Координатор на проекта: Леа Вайсова

Теми

  • Идентифицира дефинициите на „национално” и „гражданско” като практически ориентири на себепреживяването и социалното действие.
  • Идентифицира взаимовръзките и напреженията между практически ефективните дефиниции на „националното” и „гражданското”.
  • Премери „силите” на институциите и на неинституционализираните групи в дефинирането и обвързването на „национално” и „гражданско”.
  • Картографира възможните точки на съприкосновение между „гражданство” и „нация”, т.е. възможните точки за изход от разделението на дискурсите, така че идеята за индивидуална автономия да не противостои на идеята за съвместност.

Проблеми

Какви са точките на съприкосновение и консенсус, на разрив и конфликт между фигурите на мислене и употреба на „националното”, „българското”, „нашето” и „гражданското” в институционална среда, от една страна, и в неинституционални граждански среди, от друга страна: това е водещият въпрос на този изследователски проект. Артикулирането на националното стандартно е приоритет на институциите на модерната държава и най-вече на училището. Съвременната социална ситуация обаче – на мултикултуралистки политики и реторики, на транснационална миграция и мобилност на хора, образи и капитали и т.н. – отслабва суверенитета на националните държави. Но очакването, че това ще отслаби и идентификационния потенциал на националното засега се натъква по-скоро на опровержения. То запазва, дори увеличава мобилизиращата си очевидност и при деинституционализиране на социалната среда като дори в някои случаи „националното” се явява критика на „държавата”. Това мотивира изследователския ни интерес – социологически, антропологически и социално-исторически – към сравнителния анализ на актуалните употреби на маркерите на националното и гражданското в училищната институция с всичките й ресурси и актьори и в неинституционализираните среди на граждански активни социални и субкултурни групи.