Изследването „Колко обществени са обществените медии?“ е проведено от екип на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и Фондация „За ново партньорство в журналистиката“. То е подкрепено финансово от Фонд „Активни граждани“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство: www.activecitizensfund.bg.

Цялата отговорност за съдържанието на доклада се носи от Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

logo

pdf-icon

пълент текст на доклада от изследването