Томислав Евтимов, докторант, НБУ

Сборникът „Протестът“ (съставитвли Д.Смилов и Л.Вайсова) е изключителен в своя обхват и тематично поле. Основната ми цел е да експлицирам сблъсъка между протестните движения, от една страна и контрапротестите, от друга. По този начин биха се разкрили определени модели на поведение на властта в подобен случай на криза.
Текстовете са богати на факти, тъй като полето, което очертава темата „Страната, протестът и контрапротестът” обхваща положително голям брой случващи се процеси, както в полето на протестиращите, така и на управляващите. Прави силно впечатление възможността да се изведат базисни предпоставки от текстовете, оправдаващи едните или другите действия и цели, като по този начин се постига по-лесното ориентиране в понятийната система на протестите в България последните няколко години.

Текстът е написан в рамките на проект „Гражданска практика за студенти и учители: Протестите след 2011 г.“, финансиран по програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. (www.ngogrants.bg).

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

sponsori

logo

pdf-icon

пълна версия на текста