• Име: Димитър Вацов
  • Email: vatsov_d@kxjournal.com
  • Позиция във ФХСИ: Председател на Управителния съвет
  • Позиция в университет/научен институт: доцент, департ. Философия и социология, НБУ
  • Образование:
Доцентура

доцент по съвременна философия, Нов български университет, департамент Философия и социология, 2007
хабилитационен труд: „Свобода и признаване. Интерактивните извори на идентичността”

докторантура

доктор, шифър онтология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
дисертация: „Онтология на утвърждаването. Ницше като задача”.

публикации
  • книги

(2009) Опити върху властта и истината. София: Нов български университет, с.229.
(2006)
Свобода и признаване. Интерактивните извори на идентичността. София: Нов български университет, с.236.
(2003)
Онтология на утвърждаването. Ницше като задача. София: Изток-Запад, с.369.

  • статии

(2010) Performatives: Violence and demiurgic power. Critique & Humanism, 35 (special issue), [in English].

(2010) Перофмативът: насилие и демиургична власт. Социологически проблеми, (извънреден брой), с. 265-292.

(2010) Перформативът: суверенна власт вместо съпротива? Критика и хуманизъм, 32 (2).

(2009) Identity in Question. An Attempt at a Methodological Discussion. In: Kabakchieva, P. and Kiossev A. (eds.) „Rules“ and „Roles“, Münster: Lit Verlag.

(n/a) The Skeptical Paradox in Wittgenstein: Other Routes to Solve It? In: Weiberg, A. (ed.), Der verworrene Gebrauch der psychologishen Begriffswoerter. Wien: Verein “Freunde des Hauses Wittgenstein”, [in print].

(2009) Следговор: метафора, реификация и истина. В: Карабаджаков, Хр. (съст.), Ницше, метафората, метафизиката. София: Балканика.

(2008) Темпоралният обрат в съвременните теории за истината. ALTERA ACADEMICA, 3.

(2008) Ницше и политическото днес. Критика и хуманизъм, 25 (1).

(2006) Колективните връзки след секуларната критика. В: Знеполски, Ив. (съст.), Около Чарлс Тейлър. Беспокойствата на модерността. София: Дом на науките за човека и обществото.

(2007) Tolerance et reconnaissance negative. In: Charles, S. (ed.), Repenser la tolerance en contexte multipolaire. Histoires, raisons, enjeux, limites. Sofia: East-West Publishers.

(2006) Is the Struggle for Recognition Peaceful? Critical Interventions Regarding Axel Honneth’s Paradigm of Recognition”.  In English and in Bulgarian in: Vatsov, D., Kiossev, A., Todorov, C. and K. Stojanov (eds.), Critique & Humanism Journal, (22).