• Име: Мартин Стефанов Канушев
  • Email: mkanoushev@gmail.com
  • Позиция във ФХСИ: член
  • Позиция в университет/научен институт: Доцент по социология в Нов български университет, София
  • Образование:
хабилитация

2007 – Хабилитация по социология, Институт по социология, Българска академия на науките, Секция “Социология на отклоняващото се поведение”
Хабилитационен труд: “Социалното конструиране на девиантния субект”

 

докторска степен

2000 – Доктор по социология, Институт по социология, Българска академия на науките, Секция “Социология на отклоняващото се поведение”

Докторска теза:Престъпление, престъпност, наказание: социологическо изследване на съдебния процес”

 

магистърска степен

1991 – Магистър по социология, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

Магистърска теза: “Символ и рационалност: социологическа рефлексия върху проблема за феноменалния пласт на съзнанието”

публикации
  • книги

(2008) Социалното конструиране на девиантния субект. София: ИК “Критика и хуманизъм”.

  • статии

(2004) Предговор, редакция и съставителство на Норма и патологии. Критика и Хуманизъм , 1.

(2006) Предговор, редакция и съставителство на Висше образование и научни изследвания в общества на знанието. Критика и Хуманизъм 1.

(2006) Предговор, редакция и съставителство, на Биополитика и биоетика. [в съавторство]Социологически проблеми , 1-2.

(2007) Предговор, редакция и съставителство на Докторантският брой [в съавторство]. Критика и Хуманизъм 2.

(2005) Модерният затвор – условия за възможност и принципи на съществуване. В: Социология на отклоняващото се поведение, София: Просвета.

(2005) Метод и рационалност или за изследователските възможности на етнометодологията. Социологически проблеми 1-2.

(2006) Биополитика и човешки права: към генеалогията на проблемът за евтаназията. Социологически проблеми 1-2.

(2006) Социално междувремие и политическа рационалност: към социология на управляемостта. В: Светове в социологията. София: СУ “Св. Климент Охридски”.

(2007) Право и психиатрия: относно проблема за формите на медикализация на престъплението. Социологически проблеми, 1-2.

(2009) Наказание и революционна целесъобразност: наказателното право в България през периода 1944-1956 г. Критика и хуманизъм, 2.

(2009) Непрекъснат надзор и инфранаказателност: наказателното право в България през периода 1957-1969 г. Социологически проблеми, 3-4.

(2010) Наказателна профилактика и мерки за сигурност: наказателното право в България през периода 1970-1989 г. В: Авторитет и доверие в пост-комунистическите общества (изследвания на правото). София: Център за академични изследвания.

  • рецензии

(2005) Метод и рационалност или как е възможна социологията на всекидневния живот. В: Българско издание на ‘Le Monde Diplomatique’, Март.

(2005) Машина и производство: към онтология на желанието. В: Българско издание на ‘Le Monde Diplomatique’, Юни.

(2005) Памет и история или за истината между фактите и интерпретациите. В: Българско издание на ‘Le Monde Diplomatique’, Юли.

членство в научни организации и проекти

Българска социологическа асоциация

Българската асоциация по криминология

2004: Технологично конструиране на биополитиката: от дисциплинарни технологии към биотехнологии за социален контрол.

2004 – 2005: Политическа рационалност и социална власт: генеалогия на юридическите институции в Източна Европа.

2003 – 2006: Психиатрична експертиза и девиантно поведение: археология на наказателната власт.

2005 – 2006: Трансформации на институционалните практики в българската юридическа система: наказателно право и психиатрично знание.

2005 – 2008: Непълнолетните и насилието: трансформации на социалния контрол в българското общество.

2006 – 2008: Социология на медицината: към критиката на понятието “душевна болест”.

2008 – 2009: Режими на истината: социални контексти на авторитет на наказателното право в българските “преходи”.

 

изследователски интереси

Социология на властта, правото и медицината.