• Име: Мила Минева
  • Email: mineva.milla@gmail.com
  • Позиция във ФХСИ: член на управителния съвет
  • Позиция в университет/научен институт: Гл. ас. СУ „Св. Климент Охридски”, катедра
магистърска степен

1999 културология, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

публикации
  • книги

(2009) Пътеводител 2020, София: Икономедия.

(2009) Социологията пред предизвикателството на различията, съставителство съвместно с проф. Иван Стефанов, София: УИ „Св. Климент Охридски“.

  • въведения и статии

(2009) Опит върху репрезентациите на градското пространство или София на пощенска картичка. В: И. Стефанов, И. и Минева, М. (съст.) Социологията пред предизвикателството на различията. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

(2008) Националното като рекламен репертоар. Критика и хуманизъм, 25.

(2006) За популярната култура като изследователско изкушение. В: Кабакчиевар П. и Грекова, М. (съст.) Отвъд дисциплинарните (само) ограничения, София: УИ „Св. Климент Охридски“.

(2006) Die sozialistische Alltagslebensweise, in: Richter, A and Beyer, B. (eds.) Geschichte (ge)brauchen, Berlin: Frank& Timme.

(2006) Wild Longing for Capitalism in: Birne, T and  Goltz, S., C. Mennicke (eds.) Wild Capital, Nurnberg: Verlag fur moderne Kunst.

(2005) Местата на града или опит върху социалистическите репрезентации на София през 60-те години. Социологически проблеми, 1.

(2003) Разказ за и образи на социалистическото потребление. Социологически проблеми, 1-2.

 

 

членство в научни организации и проекти:

Член на лаборатория „Изследователски център по социални науки”

Българска Социологическа Асоциация

  • Проекти

2008 – 2010 – изследовател в проекта „Националното като публичен репертоар”, ФНИ към МОН.

2008-2010 – член на екипа „Градски изследвания – интердисциплинарни изследвания за млади учени”.

2008 – координатор на проекта „Микротрендове”, ЦЛС.

2007 – изследовател в проекта „Нови граници, нови идентичности?”, СУ.

2007 – 2009 – изследовател в проекта “Remembering Communism”, Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

2006 – 2008 – участник в екипа на проект “Изследователски център по социални науки”, ФНИ към МОН.

2006 – изследователска стипендия в OSA, Будапеща.

2004 – 2006 – изследовател в проекта “Dioscouri”, 6 FP на EU.

2003-2005 – изследовател в международен проект на тема: „Културни модели на европейското разширение”, по 5 рамкова програма на ЕС.

2004 – изследователски грант на тема: „София като туристическа гледка”, Визуален семинар, София.

изследователски интереси:

Историческа социология на комунизма; консумативна култура; популярна култура; градски изследвания.