• Име: Милена Якимова
  • Email: milena_i@mail.orbitel.bg
  • Позиция във ФХСИ: член
  • Позиция в университет/научен институт: доцент в катедра Социология, СУ
магистърска степен

1994 г. – магистър по социология, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”

докторска степен

2004 г. – доктор по социология, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, ВАК

дисертация: „Късна модерност и идентичност (социологически концептуализации на съвременността)”

 

публикации
  • книги

(2010) София на простолюдието (20-те години на ХХ век). София: Изток-запад, с.205.

(1997) Националната идентичност в ситуация на преход: исторически ресурси. В съавторство с М. Грекова, С. Димитрова, Л. Деянова, А. Бунджулов, М. Канушев. София: ЛИК.

  • студии и статии

(2010) The Ordinary: The New Metaphysical Authority of Critique. Critique & Humanism, 35 (special issue), pp.85-102

(2010) Обикновеното – новата метафизична инстанция на критиката. Критика и хуманизъм, 32 (2), с.27-44.

(2010) По следите на ‘себе си’. Социологически проблеми, извънреден брой, с.233-248.

(2010) Identity and Social Order: Urban Space as Research Laboratory. Sociological Problems (Sotsiologicheski problemi), special issue, pp.187-198

(2010) Съвременният град и фрагментирането на социалния ред. В: Годишник на СУ, книга Социология [под печат].

(2010) Правата и техните малцинства. В: Генова, Я. и Кьосев, А. (съст.) Защо говорим така. Езикови промени в периода на прехода. София: Фондация „Следваща страница” [под печат].

(2009) Войникът-гражданин, апашът и пролетарският бледен отрок. Критика и хуманизъм, 29, (2), с. 301-324.

(2008) Бавното време на теоретическия разум. Социологически проблеми, 1-2, с.119-131.

(2006) Парадигмата на признаването като нормативен ориентир за социалното изследване. Критика и хуманизъм, 22, с. 117-124. [In English: (2006) Recognition Paradigm as a Normative Orientation for Social Research”. Critique and Humanism, 22, pp. 111-118].
(2006) Как през дискурси стигаме до идентичности”. Социологически проблеми, 3-4, с. 225-238.


(2005)
София на сюртуклиите, краят на 19 век. Критика и хуманизъм, 20 (1), 195-222.
(2002) Съвременната социална ситуация на социалните науки и ползата от практическа рефлексивност. Социологически проблеми, 1-2, с. 40-47.
(2000) Политическото тяло и политическото пространство. Критика и хуманизъм, 9 (2), с. 199-204.


(2000)
Европа и нейната сянка (Представите на българските учители по история). [В съавторство с Нина Николова и Светлана Събева]. Критика и хуманизъм, 8 (1), с. 199-213. [In English: “Europe and Its Shadow” на http://www.eurozine.com/articles/2002-01-30-nikolova-en.html ]
(1998) Българската история в контекста на междубалканските взаимодействия (решаване на исторически казуси). В съавторство с М. Канушев, Н. Николова, С. Събева. В: Образът на „Другия” в учебниците по история на балканските страни. София: Фондация „Балкански колежи”, с. 17-25.


(1997)
Символна топология на Балканите: Балканският съсед в представите на днешните български тийнейджъри. В съавторство с Николова, Н., Събева, С. и Канушев, М. Социологически проблеми, 3-4, с. 105-123.


(1995)
Действащите лица на историческите разкази. В: Пренаписванията на новата българска история в учебниците за гимназията. София, с. 190-219.


(1995)
Методическите указания. В съавторство със Събева, С. В: Пренаписванията на новата българска история в учебниците за гимназията. София, с. 267-286.
(2001) Проблемът за рефлексивността и несводимостта на ценностните редове. Критика и хуманизъм, 11 (2), с.161-176.


(1999)
The Bulgarian School and the Notion of Europe. In co-authorship with Nikolova, N. and Sabeva, S. Sofia: Balkan Colleges Foundation, 42 p.
(1998) Споменът, афективността и ефективността на времето. Социологически проблеми, 3-4, с. 82-89.


(1998)
Географската карта и модерната публичност (визуализиране и обитаване на пространството). Критика и хуманизъм, 5, с.157-166.
(2002) A postmodern grid of the worldmap? An Interview with Zygmunt Bauman, [Published 2002/11/08] http://wwww.eurozine.com/authors/Yakimova.html

 

  • Съставителства на научни сборници и научни редакции

(2002) Рефлексивна модерност и традиция. [водещ броя] Критика и хуманизъм, 14 (2).

(2008) Култури в движение [водещ броя, съвместно с Мила Минева]. Критика и хуманизъм, 25 (1).

членство в научни организации и проекти:

2008 – 2010: член на изследователския екипа на проект „Нация и гражданство”, финасиран от ФНИ. Ръководител доц. д-р Петя Кабакчиева.

2008 – 2010: член на изследователския екип на проект „Предизвикателствата пред представителната демокрация днес”, ФХСИ – София, ФНИ. Ръководител доц. д-р Димитър Вацов.

2008 – 2010: член на екип „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”, ФНИ. Ръководител проф. дсн Майя Грекова.

2008 – 2009: неключов експерт по социални изследвания в екипа на проекта ‘Improvement of the Situation and Inclusion of the Disadvantaged Ethnic Minorities with a Special Focus on Roma. Policy formulation to address disadvantaged ethnic minorities’ health issue at national, regional and community level.’ PHARE BG 2005. EuropaAid/122904/D/SER/BG

2008 – 2009: член на изследователския екип на проект Why Do We Speak Like That? (Language Changes in Transition Period), Erste Foundation, Next Page. Ръководител доц. д-р Александър Кьосев.

2007 – 2009: индивидуален изследователски проект „Нормативните речници на безчестните люде”, ФХСИ – София.

2006 – 2009: член на екип „Устойчиво развитие на изследванията в сферата на висшето образование. Изследователски център по социални науки”, ФНИ. Ръководител доц. д-р Лиляна Деянова.

2007: учебен изследователски проект „Потребност от колективни идентичности при младите хора в София”, катедра Социология.

2006: учебен изследователски проект „Образи на успеха и добрия живот”, катедра Социология.

2005: индивидуален изследователски проект „Идентичността като механизъм за социален контрол: София в периоди на рязка социална трансформация”, MSH – София.

2002: член на изследователския екип на проект „Градът: пространство на различие”, СУ „Св. Кл. Охридски”, ръководител проф. дсн Майя Грекова.

2000: ръководител на социологическия модул на изследователски проект „Образите на Европа в българското средно училище”, Фондация „Балкански колежи”

1998: ръководител на социологическия модул на изследователски проект „Образът на Другия: балканският съсед в ученическите нагласи и учебниците по история”, Фондация „Балкански колежи”

1998-1999: член на изследователския екип на проект “Consultations with the Poor”, Световна банка, ръководител на модула за България доц. д-р Петя Кабакчиева

1996-1998: член на изследователския екип на проект „Националната идентичност в ситуация на преход: исторически ресурси”, RSS, OSI, ръководител доц. дсн Майя Грекова

1994-1995: член на изследователския екип на проект „Пренаписванията на историята в учебниците за гимназиите”, Институт за социална критика, ръководител Деян Деянов

изследователски интереси:

Градски изследвания, социална теория и диагностика на съвременността, качествени методи за социални изследвания.