• Име: Христо Гьошев
  • Email: hgyoshev@nbu.bg
  • Позиция във ФХСИ: член
  • Позиция в университет/научен институт: Главен асистент. Нов български университет, Департамент „Философия и социология“
Образование и научни степени

2005 Доктор, шифър История на философията, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дисертация: „Към произхода на конститутивната проблематика за разума във философията на Й. Г. Фихте“

публикации
  • книги

2013 Идентичност и нормативност. Изследване върху философския редукционизъм на Дерек Парфит. София: Издателство на Нов български университет.

  •  статии

 2015 Истина и интерпретация: в търсене на по-добро слово. В: Разширяването на света. Изследвания в чест на професор Богдан Богданов. София: Нов български университет.

2014 Достатъчно доброто общество. Психоаналитичната теория в теорията на признаването на Аксел Хонет. В: По стъпките на другия. София: Просвета, с. 402-422.

2012 Моралните религиозни ценности в глобалното общество. В: Годишник на департамент История, 7, с. 121-136.

2012 Collective identities and moral reflection. In: Critique and humanism, vol. 40, с. 225-235. (in English)

2012 Колективни идентичности и морална рефлексия. В: Социологически проблеми, 44., pp. 79-91.

2012 Игри на еманципация в международните отношения. В: Критика и хуманизъм, бр. 38, с. 23 – 40.

2012 Историко-философската рефлексия на Карл Райнхолд и проблемът за систематичното единство на разума. Във: Философски алтернативи, 6, с. 95-106.

2011 Идеята за „човечество“ и човешките права. Във: Философски алтернативи, 6, с. 40-48.

2010 The right to justification in an international context. In: Critique and Humanism, vol. 35, special issue, Challenges to representative democracy today, pp. 151 – 166.

2010 Структурни изменения на легитимността. В: Социологически проблеми, извънреден брой, с. 17 – 37.

2010 Правото на обосноваване в интернационален контекст. В: Критика и хуманизъм, бр. 31.

2009 Рорти за философската революция. Във: Философски алтернативи, бр. 6.

2010 Хайдегер и проблемът за „традиционната“ истина. В: Градев, В., Фадел, М, (съст.) На път към Хайдегер. София.

2007 Проблемът за кръга в първите рефлексии на Фихте от Собствени разсъждения върху Елементарната философия. В: Критика и хуманизъм,

2005 Към произхода на конститутивната проблематика за Разума във философията на Й. Г. Фихте (автореферат на дисертационния труд), БАН.

2004 Обосноваване на идеята за система на философията при К. Райнхолд и Й. Фихте. В: Христов, И. (съст.) Философски четения Арбанаси 2003. Лик.

2003 Принципите на практическото познание в “Основа на цялото наукоучение” на Фихте от 1794/5 година. В: Христов, И. (съст.) Философски четения Арбанаси 2002. Лик.

2001 Трансценденталната аналитика, представена като метафизика. В: Кант и кантовата традиция в България, Лик.

1999 История и онтология. В: Сп. Критика и хуманизъм, кн. 6.

1999 Некласическият идеал за рационалност. В: Сп. Критика и хуманизъм

1998 Платон – познание и време. В: Сп. Философия, бр. 5-6.

1998 Добродетелта е каприз – Сп.”Кръг”, бр.3.

  • Преводи

2006 Щухтай, Т. Трябва да бъдат разрешени и предприемачески университети. (От немски език). В: Критика и хуманизъм, кн. 1.

2001 Леонард, Н. Немски места на паметта. (От немски език).В: Критика и хуманизъм, кн.

членство в научни организации и проекти:
изследователски интереси: